Burke
Alphonse  b. 1908, d. 1953
Catherine Kitty  b. 1906, d. 1999
Laurence Leonard  b. 1878, d. 21 Jan 1916
Laurence Leonard  b. 1908, d. 1909
Patrick Gordon  b. 1910, d. 1985
Thomas Bartholomew  b. 5 Nov 1913, d. 20 Aug 1980